Wpisy do Dzieciaczkowego Pami?tnika, dost?pne w ??obku.

Serdecznie dzi?kujemy za wszystkie ciep?e s?owa, a Naszym Abslowentom ?yczymy samych Sukcesw !

"Miejsce bardzo przyjazne dzieciom i rodzicom ;). Pe?ne ciep?a i uroku. Ciocie tutaj pracuj?ce s? przesympatyczne. Bardzo mi?a atmosfera, Ch?tnie polec? to miejsce innym rodzicom". Mama Krzysia

"Od pierwszej chwili gdy przekroczy?y?my prg Dzieciaczkowa wiedzia?am, ?e to miejsce w ktrym moja creczka b?dzie si? dobrze czu?a. Panuje tutaj bardzo ciep?a i mi?a atmosfera, mam poczucie, ?e moje dziecko jest bezpieczne i szcz??liwe". Mama Milenki

"Najcudowniejsze miejsce na ziemi ;). Mj synu? uwielbia tu przebywa?, jest szcz??liwy i u?miechni?ty, a personel-profesjonalny, cudowny i brak s?w, ?eby opisa? oddanie i po?wi?cenie jakim darzy wszystkich swoich podopiecznych". Mama Eryka

"Dzieciaczkowo to miejsce gdzie panuje domowa atmosfera. Indywidualne i profesjonalne podej?cie do ka?dego dziecka to g?wny atut tego miejsca. Ogromna ?yczliwo?? u?miechni?tych cio?, ktre wk?adaj? du?o wysi?ku i pracy w opiek? nad moim synkiem, ktrego pobyt tutaj mia? bardzo pozytywny wp?yw na jego rozwj". Mama Bartka

"Jak zapami?tamy Dzieciaczkowo: * pierwsze przyja?nie naszj crki, wieczorem Lenka ju? nie mog?a si? doczeka? kiedy spotka si? z Pati i Dusi?, * wierszyki, ktre recytowa?a, piosenki ktre ?piewa?a, zabawy ktrych nie mog?a si? doczeka?, *umiej?tno?ci ktre naby?a:samodzielne jedzenie, nowy etap-bez pieluszki, *serdeczno?? i wyrozumia?o?? cio?, zw?aszcza wtedy, gdy borykali?my si? z etapem gryzienia i dokuczania. To by?o wspania?e p?tora roku!.Rodzice Lenki

"Z ci??kim sercem przychodzi nam zako?czy? nasz? cudown? przygod? z Dzieciaczkowem, W chwili gdy zobaczy?am to miejsce wiedzia?am, ?e mojemu synkowi b?dzie tu bardzo dobrze, a ja ze spokojem mog? wraca? do pracy. Kacper bardzo szybko zaadaptowa? si? w ??obku, niewiele p?aka?, co jest zas?ug? przemi?ych, ciep?ych Cio?. Dzieci maj? tu fachow? opiek?, lecz przede wszystkim dostaj? wiele ciep?a od wspania?ych Pa? opiekunek. Kacperek wiele si? nauczy? podczas pobytu w Dzieciaczkowie np. samodzielnego zasypiania w ??eczku, lecz przede wszystkim ?wietnie sie bawi?. B?dzie nam Was bardzo brakowa?o! DZI?KUJEMY! Kacper zwany Guziczkiem z rodzicami.

"W Dzieciaczkowie ju? od rana wita Pani roze?miana...jedna, druga..czy dziewi?ta, rado?nie wok? dzieci sie krz?ta. Buzie dzieci u?miechni?te, ?adne nie jest pomini?te! Dzieci skacz?, w ko?o ta?cz?, Ciocie troskliwie je nia?cz?! Jest bezpiecznie i weso?o, poci?g z dzieci p?dzi w ko?o! Jest zabawa i nauka, ka?de dziecko teg szuka! I na pewno Wam to powie! Niech si? ka?dy tego dowie! Co naljepsze.....masz tu wszystko...w DZIECIACZKOWIE! Za troskliw? opiek?, za wspania?? atmosfer?, za rado?? pierwszych przyja?ni, za wszystko! "Tytusek z rodzin?.

"Dzi?kujemy za ten wspania?y czas, ktry nasz synek sp?dzi? w Dzieciaczkowie. Nauczy? si? niezwykle wielu rzeczy. Bez Pa?stwa pomocy a w szczeglno?ci wspania?ych Cio? nie by?oby to mo?liwe. Dzi?ki tem wszed? w bardziej "doros?y" ?wiat bez problemw i jest bardzo pogodnym i niezwykle samodzielnym Przedszkolakiem. Jeszcze raz bardzo dzi?kujemy i je?eli los pozwoli nam sta? si? rodzicami kolejnej pociechy, nie b?dziemy mieli ?adnych w?tpliwo?ci w czyje r?ce j? odda?!" Mateuszek z Rodzicami

"Jutro zaczynamy wakacje, od wrze?nia edukacj? w przedszkolu. Ale miniony czas to niezapomniane chwile, ktre ju? nigdy sie nie powtrz?. Z podziwem patrzyli?my na post?py naszej Hani...jak si? rozwija, jak zaczyna mwi?, jak ?egnamy pieluszki- a w tym wszystkim niezast?piona zas?uga Dzieciaczkowa! To miejsce dla naszych pociech z domowym klimatem,z zauwa?aniem potrzeb dzieci, z kapitaln?, fachow? opiek?, ciep?em i opieku?czo?ci?(zawsze wiedzia?am ?e nasza Hania zostanie przytulona przez cioci? Wiol? i Karolin?), to miejsce na super zabaw? i jedzonko, to fajny taras, ogrd i piaskownica, a przede wszystkim to DOBRZY LUDZIE, ktrym warto powierzy? w?asna pociech?. Bardzo, bardzo dzi?kujemy!!! I oczywi?cie ?ezka kr?ci si? w oku, na my?l o tym, ?e nasza przygoda z Dzieciaczkowem powoli sie ko?czy..." Rodzice Hani.

"Korlenla ucz?szcza?a do Dzieciaczkowa przez ca?y rok. Od pierwszego spotkanianie mieli?my w?tpliwo?ci, ?e jest to miejsce w?a?ciwe dla naszego skarba. Dzieci s? tu traktowane z wielk? trosk? i czu?o?ci?. Dzi?ki staraniom cio?, Kornelka sta?a si? samodzielnym i ufnym Przedszkolakiem. Dzi?kujemy". Rodzice Kornelki

"Kiedy pierwszy raz przyszli?my do Dzieciaczkowa, Maciu? mia? zaledwie p? roku.Wtedy poraz pierwszy zosta? pod opiek? "Cio?", a nie mamy i taty. Nie by? to dla nas rodzicw ?atwy dzie? (mama pare krople ?ez uroni?a)!. Teraz kiedy przychodzi nam si? rozsta? nasze kochane "Ciocie", jest nam rwnie smutno jak i tego pierwszego dnia.... Codziennie Maciu? z u?miechem na twarzy wita? furtk? Dzieciaczkowa, a potem z jeszcze wi?ksz? rado?ci?- u?miechni?t? Cioci?!. A jak tylko us?ysza? pierwsze nuty "Kaczuszek" ...KIedy on sp?dza? czas w?rd rwie?nikw, my spokojnie, bez jakichkolwiek obaw o naszego skarba, wykonywali?my swoje codzienne obowi?zki. Nie zamieniliby?my Cio? z Dzieciaczkowa na ?adn? niani? w domu, czy nawet najbardziej kochaj?c? babci?. To PROFESJONALNE, CIEP?E I KOCHAJ?CE DZIECI Panie. Oby nasz syn zawsze trafia? na takich pedagodw! DZI?KUJEMY! . Maciu? z Rodzicami

Za wszystkie te chwile, za ca?usw sto.
Za mi?o??, za ciep?o, za drugi dom,
Za opiek?, za trosk?, za spe?nione sny,
Za rado??, za u?miech, za szcz??cia ?zy,
Za azyl, za spokji za dobr? zabaw?,
Za szale?stwo, piski, ha?as i wrzaw?,
Za si??, energi?, za cierpliwo?? bez granic,
Za miejsce na ziemi, gdzie nikt mnie nie zrani?,
Za magiczny dom w ktrym mi?o?? mieszka,
Za to, ?e czu?am si?  Wami bezpieczna,
Za wszystkie wierszyki, za piosenek wersy,
i za to, ?e w ko?cu zrzuci?am papmersy,
Za nakui, za lekcje, za wsplne psoty,
i za szcunek do tak ma?ej istoty jak ja.
B?DZIEMY ZA WAMI T?SKNI?!!
Paulinka z rodzicami

Kochane Ciocie z Dzieciaczkowa!
Trudno wyrazi? s?owami Nasz? wdzi?czno?? za opieke nad Natalk?, za trud w?o?ony w wychowanie takiej "kapry?nicy". Natalka gdy posz?a do Dzieciaczkowa mia?a 2 latka - ma?o mwi?a, ci??ko by?o jej rozsta? si? z pieluch?..TO WY - kochane, zawsze u?miechni?te Ciocie spowodowa?y?cie, ?e zamieni?a si? w ma?? gadu??. TO WY rozwin??y?cie w niej t? ciekawo?? ?wiata. Przez te 15 miesi?cy sp?dzonych w DzieciaczkowieNatalka by?a szcz??liwa, ?piewa?a piosenki, uczy?a si? wierszykw i poznawa?a jakie mo?liwo?ci daj? przybory plastyczne! A najlepszym ?wiadectwem dla mnie by? jej U?miech! Tak ci??ko si? rozstawa?! Bardzo Dzi?kujemy!

Rodzice Natalki