C E N N I K

Wpisowe abonament ca?y- 250 z?

Wpisowe karnety- 150 z?

Kontynuacja umowy - 100 z?

ABONAMENT 

PE?NY (MAX 10 h/ dziennie) od 726 - 794 z?/ miesi?c (z uwzgl?dnienie dotacji UMK, w zale?no?ci od ilo?ci dni roboczych w miesi?cu)

PO?WKOWY (MAX 5.5 h/dziennie) od 534 - 581 z?/miesi?c (z uwzgl?dnienie dotacji UMK, w zale?no?ci od ilo?ci dni roboczych w miesi?cu)                                 

*


 

KARNET*

100 godzin - 1000 z?.

50 godzin - 500 z?.

20 godzin                200 z? (przeznaczony dla dzieci w okresie adaptacji do pobytu w ramach abonamentu)

Opieka godzinowa, nieodebranie dziecka o okre?lonej umow? porze- 15 z?/godzin?.

* Dzieci przyjmowane s? do ??obka w ramach opieki karnetowej jedynie w sytuacji niewyczerpania miejsc abonamentowych.

WY?YWIENIE

Ca?odzienne wy?ywienie  (I, II ?niadanie, obiad, podwieczorek) 14,50 z?.

W tym mo?liwo?? opcjonalnego wyboru:

?niadanie        (1 i 2)               3,50 z?,

Obiad (2 daniowy)                  10,00z?,

Podwieczorek                          1,00 z?.


WPISOWE - jest to jednorazowa wp?ata pobierana przy zapisie dziecka do Dzieciaczkowa, gwarantuj?ca jednocze?nie rezerwacj? miejsca dla dziecka w placwce oraz ubezpieczenie i zakup podstawowych  artyku?w plastycznych  i kosmetycznych.

KARNET wa?ny jest przez 2 miesi?ce od daty wykorzystania pierwszej godziny. Pierwsze?stwo w przyj?ciu do placwki maj? dzieci korzystaj?ce z opieki abonamentowej.

MIESI?CZNE CZESNE - op?acane jest z gry, przelewem do 5 dnia ka?dego miesi?ca na konto placwki. Obejmuje ca?odzienna opiek? wraz z zaj?ciami (nieodp?atnymi) przewidzianymi w harmonogramie dnia.

Zaj?cia dodatkowe (fakultatywne) s? organizowane wed?ug zapotrzebowania rodzicw i podlegaj? dodatkowej op?acie. 

Wszelakie op?aty prosimy wnosi? na poni?szy rachunek bankowy:

UWAGA!!!! OD STYCZNIA 2019 NOWY NR KONTA

ING 38 1050 1445 1000 0092 6216 2507 


CENNIK OBOWI?ZUJE DO  31.12.2021 ROKU. 


 


ABONAMENT

Pobyt dziecka w ??obku w ramach abonamentu ca?ego (max 10h/dziennie) ju? od   226 z?! *

Pobyt dziecka w ??obku w ramach abonamentu po?wkowego (max 5,5h/dziennie) ju? od  194,30 z?!! *

* W roku 2016 od dnia 1 marca do 31 grudnia Gmina Miejska Krakw udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci obj?tych opiek? w ramach abonamentu. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 z. za godzin? opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisan? z Gmin? Miejsk? Krakw umow? zobowi?zani jeste?my do pomniejszania wysoko?ci miesi?cznych op?at ponoszonych przez rodzicw lub opiekunw prawnych dziecka za obj?cie opiek? dziecka (tzw. czesne) o kwot? uzyskanej od Gminy dotacji wyliczon? wed?ug wzoru: ilo?? godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesi?cu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 z?. Jednocze?nie informujemy, ?e dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci obj?tych opiek?  w ramach abonamentu, niezale?nie od miejsca zamieszkania i ilo?ci godzin opieki w placwce. W przypadku, gdy wnioskowane kwoty dofinansowania przekrocz? wysoko?? ?rodkw zaplanowanych na udzielanie dotacji w bud?ecie miasta Krakowa na rok 2015 Gmina Miejska Krakw zastrzega sobie mo?liwo?? skrcenia terminu udzielania dotacji. W takim przypadku zmianie ulegn? postanowienia niniejszej umowy i zostan? one uj?te w formie pisemnego aneksu.
Ewentualne uwagi dotycz?ce udzielanych dotacji nale?y kierowa? do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urz?du Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Krakw tel.12 616-92-84, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zastrze?enie ewentualnych zmian udzielania dofinansowania.

* Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dzie?mi w wieku do lat 3 MALUCH - edycja 2016

 SZCZEG?OWE INFORMACJE MO?NA UZYSKA? KIERUJ?C ZAPYTANIE DROG? MAILOW? LUB TELEFONICZNIE