Oferujemy opiek? dla Dzieci od 5 miesi?cy do 3 lat.

??obek czynny jest od poniedzia?ku do pi?tku  w godzinach od 6.30 do 18:00. (z wy??czeniem dni wolnych ustawowo oraz przewidzianych w statucie ??obka) Istnieje mo?liwo?? zmian godzin- w zale?no?ci od potrzeb rodzicw (wi?kszo?ci).

krolik

Zaj?cia prowadzone nieodp?atnie przez nasze nianie w ramach codziennego pobytu dzieci:

 • Muzyka - dzieci s?uchaj? muzyki (wyciszaj? si? lub aktywizuj?), ucz? si? rozpoznawa? r?ne d?wi?ki, nuci? melodie, itp.
 • Taniec
 • Umuzykalnianie dzieci metod? Carla Orffa
 • CLANZA -  zabawy z chust? animacyjn?
 • Gimnastyka buzi i j?zyka
 • Gry i zabawy tematyczne rozwijaj?ce r?ne umiej?tno?ci a w tym zdolno?? do wsp?dzia?ania i pracy w grupie
 • S?uchanie ciszy- zaj?cia relaksuj?ce
 • J?zyk angielski (zaj?cia prowadzone s? w 2 grupach wiekowych, raz w tygodniu)
 • Zaj?cia artystyczne rozwijaj?ce zdolno?ci manualne
 • Zaj?cia teatralne

Udzia? w programach rozwijaj?cych zami?owanie do literatury pi?knej (np.:Ca?a Polska czyta dzieciom),

Aktywizacja mowy u dzieci rozpoczynaj?cych mwienie oraz szereg innych form zabawy.

Konsultacje ze specjalistami

W zale?no?ci od Pa?stwa potrzeb organizowane b?d? bezp?atne konsultacje z: pediatr?, stomatologiem, logoped?, psychologiem, rehabilitantem.

Opieka dora?na-oferujemy mo?liwo?? zapewnienia indywidualnej, godzinowej opieki Pa?stwa dzieciom np. podczas zakupw, imprez itp.

Nasze dzieci karmione s? zgodne z zasadami zdrowego ?ywienia.

Posi?ki przygotowuje dla nas i przywozi renomowana firma cateringowa- posiadaj?c? zezwolenie Sanepidu.

Malutkie dzieci karmione s? indywidualnie posi?kami dostarczonymi przez rodzicw (s?oiczki).

Ramowy plan dnia

Dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka...

6.30-8.00 Przychodzimy do Dzieciaczkowa (zabawy)

8.00-8.30 Szykujemy si? do ?niadanka

8.30-9.00 Jemy ?niadanko

9.00-12.00 Zabawy zorganizowane: ta?ce, rytmika, angielski, itd latem wi?kszo?? zaj?? odbywa?  si? b?dzie w ogrodzie

12.00-12.30 Szykujemy si? do obiadku, jemy pierwsze danie

12.30-13.00 Toaleta, szykujemy si? do drzemki, czytamy ksi??eczki

13.00-14.00 Le?akowanie (werandowanie)

14.00-14.30 Jemy drugie danie

14.30-16.30 Gry i zabawy tematyczne, zaj?cia relaksacyjne, czytamy bajki

16.30-17.00 Jemy podwieczorek

17.00-18.00 Bawimy si?, odbieramy dzieci

Proponujemy Maluszkom r?ne rodzaje zabaw w tym:

ZABAWY RUCHOWE - ?wiczenia oglnorozwojowe, doskonalenie sprawno?ci fizycznej, nauka pe?zania, siadania, chodzenia

ZABAWY TEMATYCZNE - zabawy w k?ciku kuchennym, lalek, sklepowym, kszta?towanie mowy, pami?ci

ZABAWY DYDAKTYCZNE - opowiadanie bajek, ogl?danie ilustracji, nauka ?piewania piosenek, wierszyki, rymowanki

ZABAWY MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE - zabawa klockami, rozwj procesw poznawczych, my?lenia, wyobra?ni, spostrze?e?

Dzieci ucz? si? samodzielno?ci, higieny, korzystania z nocniczkw, samodzielnego ubierania si?, doskonal? swoje umiej?tno?ci a co najwa?niejsze ucz? si? wsp?dzia?ania z innymi dzie?mi, nawi?zywania relacji i pierwszych przyja?ni.

WYPRAWKA

Prosimy rodzicw o podpisanie rzeczy przyniesionych do DZIECIACZKOWA.

Pierwsze dni bez rodzicw bywaj? dla Dziecka i rodzicw trudne i pe?ne niepokoju. Dlatego wa?ne jest by Dziecko mia?o ze sob? co? w?asnego, co kojarzy mu si? z domem, zapewnia komfort przebywania z dala od niego i rodzicw.

NALE?Y PRZYNIE??:
    ulubione: przytulanka, kocyk lub poduszeczka
    pieluchy + krem do piel?gnacji, mokre chusteczki
    krem do twarzy- na lato i zim?
    ubranie na zmian?: koszulka, bluzeczka, bielizna, rajstopy lub skarpetki
    szczotka do z?bw, kubeczek (podpisane)
    smoczek, butelki, (je?li dziecko potrzebuje)
    pantofle najlepiej na rzepy

 • w dniu 4 czerwca oraz 24 grudnia 2021 roku ??obek zamkni?ty;
 • okres napraw i remontw.

 .

Powy?sza informacja nie wp?ywa na wysoko?? czesnego!