Szanowni Pa?stwo,

Chcia?y?my bardzo serdecznie zaprosi? Pa?stwa do Dzieciaczkowa!

Decyzja o jego powstaniu by?a efektem naszych osobistych prze?y? zwi?zanych z poszukiwaniami odpowiedniego miejsca dla naszych Dzieci. Zale?a?o nam przede wszystkim na tym, aby nie ucierpia?y one w zwi?zku z naszym powrotem do pracy. Chcia?y?my znale?? miejsce, w ktrym panuje domowa atmosfera, mi?e i przytulne, a przy tym higieniczne warunki, gdzie Dzieci otoczone s? profesjonaln? opiek? osb, ktre kochaj? swoj? prac?. A co chyba najwa?niejsze-poszukiwa?y?my miejsca przyjaznego Dzieciom, w ktrym nie obowi?zuj? sztywne i standardowe metody post?powania, rutyna. Marzy? nam si? dom w ktrym ka?de Dziecko traktowane jest w sposb indywidualny- tak jak na to zas?uguje, gdzie mo?e si? zdrowo i rado?nie rozwija?, odkrywa? ?wiat i swoje mo?liwo?ci.

Poniewa? nasze poszukiwania nie odnios?y oczekiwanego rezultatu, postanowi?y?my same stworzy? takie w?a?nie miejsce!

I tak oto powsta?a Akademia Maluszka  Dzieciaczkowo, ktra od 1 wrze?nia 2013r. przekszta?ci?a si? w ??obek Dzieciaczkowo ;)

Nasz zesp?

Do opieki nad Dzie?mi uda?o nam si? zatrudni? m?ode, kreatywne, wykszta?cone nianie ktrych wiedza i do?wiadczenie zapewni? Pa?stwa Dzieciom profesjonaln? opiek? oraz ciep?? i przyjazn? atmosfer?. Ich wiedza teoretyczna, zdobyta podczas studiw pedagogicznych poparta wieloletnimi do?wiadczeniami w pracy z Dzie?mi zapewni maluszkom bezstresowy rozwj i wspania?? zabaw?. Opiek? nad Pa?stwa dzie?mi pe?ni? rwnie? panie po?o?ne.Naszym priorytetem jest indywidualne podej?cie do ka?dego male?stwa, ukierunkowanie na odr?bne potrzeby ka?dego Dziecka. Wiemy, jak stworzy? przyjazne otoczenie tak, aby umo?liwia?o im doskona?y i bezstresowy rozwj, odpowiedni dla ka?dego etapu ich ?ycia.

Zapewniamy Pa?stwa pociechom:

  •      fachow? opiek?;
  •      ciekawe zaj?cia;
  •      konsultacje ze specjalistami;
  •      wycieczki (dla dzieci starszych);

Jeste?my otwarte na Pa?stwa pomys?y i sugestie, gdy? to w?a?nie rodzice najlepiej znaj? potrzeby swoich Dzieci! Ch?tnie wykorzystamy Pa?stwa spostrze?enia w naszej pracy.  "Dzieciaczkowo" ma by? miejscem w ktrym wsplnie wypracujemy najlepsze rozwi?zania. To Pa?stwo decydujecie o tym jakie zaj?cia odbywaj? si? w Dzieciaczkowie.

,